Lịch học và thực đơn

Lịch học năng khiếu và chính khóa tháng 01 năm 2020

           
THỜI GIAN
TA -Mr Rhyden TA- Ms Shenny Ms Julie TA-Ms Thảo TA- Ms Vân THCS MON MÚA KNS MỸ THUẬT ĐÀN MC
Thứ 2 S 8h30 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Cúc 2 Ly 1 Ly 1
9h00 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Cúc 1 Hồng 4 HD 6 HD 6
9h35 Cúc 5 Hồng 6 HD6 HD 1 Hồng 4 Hồng 5 Hồng 5
10h05 Cúc 5 Hồng 6 HD6 HD 2 Hồng 1 HD 4 HD 4
10h35
C 14h00 Hồng 1 Hồng 2 Khối HD
14h30 Cúc 1 K.Hồng+Cúc
15h05 Hồng 4 HD 1 Ly 2 Ly 1 HD 3 HD 3
15h35 Hồng 4 HD5 Hồng 3 HD 3 Cúc 4 Cúc 4
16h05 HD 5
Thứ 3 S 8h30 Cúc 5 Hồng 5 HD4 Hồng 2 Hồng 6 Hồng 6
9h00 Cúc 5 Hồng 5 HD4 Ly 2 Ly 1 HD 1 HD 1
9h35 Cúc 4 Hồng 6 HD6 HD 2 Hồng 4 Ly 2 Ly 2
10h05 Cúc 4 Hồng 6 HD6 Cúc 2 Hồng 4 HD 2 HD 2
10h35
C 14h00 Hồng 1 Hồng 1 D3+5,2
14h30 Cúc 2 NK H2+3 Cúc 5 Cúc 5 D1,4,6
15h05 Hồng 4 HD 2 Cúc 1 HD 3 HD 5 HD 5 K.Hồng
15h35 Hông 4 HD 5 HD 1 Hồng 1 HD4 HD4 K.Cúc
16h05 HD5
Thứ 4 S 8h30 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Hồng 4 Hồng 4
9h00 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Cúc 2 Ly 1 Cúc 1 Cúc 1
9h35 Cúc 5 Hồng 6 HD6 Cúc 1 Hồng 4 Ly 2 Ly 2
10h05 Cúc 5 Hồng 6 HD6 Ly 2 Hồng 4 Cúc 2 Cúc 2
10h35
TA -Mr Rhyden TA- Ms Shenny Ms Julie TA-Ms Thảo TA- Ms Vân THCS MON MÚA KNS MỸ THUẬT ĐÀN MC
C 14h00
14h30 K.CúcNK Hồng 2 Hồng 1 Hồng 5 Hồng 5 K.HD+ H4
15h05 Hồng 4 HD5 HD 1 HD3 Ly 1 Ly 1 K.Hồng
15h35 Hông 4 HD 5 Hồng 3 Hồng 2 Hồng 2 K.Cúc
16h05
Thứ 5 S 8h30 Cúc 5 Hồng 5 HD4 Hồng 4 Hồng 4
9h00 Cúc 5 Hồng 5 HD4 Cúc 2 Hồng 4 Hồng 3 Hồng 3
9h35 Cúc 4 Hồng 6 HD6 HD 1 Hồng 4 Cúc 1 Cúc 1
10h05 Cúc 4 Hồng 6 HD6 Hồng 3 Cúc 2 Cúc 2
10h35
C 14h00 Hồng 6 Hồng 6 K.HD+H4
14h30 K.Hồng NK HD3 K.Cúc
15h05 Hồng 4 HD5 Ly 2 Ly 1 Cúc 5 Cúc 5 K.Hồng
15h35 Hồng 4 HD 5 HD 2 Hồng 2 Hồng 1 Hồng 1
16h05 .33............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 6 S 8h30 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Hồng 3 HD 3 HD 5 HD 5
9h00 Cúc 4 Hồng 5 HD4 Cúc 1 Hồng 2 HD6 HD 6 K.Hồng
9h35 Cúc 5 Hồng 6 HD6 Cúc 2 Hồng 4 HD3 HD3 K.HD
10h05 Cúc 5 Hồng 6 HD6 Hồng 4 HD 2 HD2
10h35
C 14h00 Hồng 3 Hồng 3
14h30 K.DươngNK HD 5 Cúc 4 Cúc 4 K.Hồng+Cúc
15h05 Hồng 4 HD 5 Ly 2 Hồng 1 Hồng 2 Hồng 2 Dương 1,2,3,6
15h35 Hồng 4 Hồng 3 HD 2 Ly 1 HD 1 HD 1 Dương 4.5
16h05

Các bài mới hơn:
Các bài đã đăng:

Về chúng tôi

Các lớp học

1.
Hoa Ly (18 - 36 tháng tuổi)
2.
Hoa Cúc (3 - 4 tuổi)
3.
Hoa Hồng (4 - 5 tuổi)
4.
Hướng Dương (5 - 6 tuổi)
Khu đô thị Mỹ Đình
Từ Liêm - Hà Nội